มทส.” จับมือเชฟรอนยักษ์น้ำมันร่วมเปิดโครงการ CHEVRON ENJOY SCIENCE สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ปักหมุดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีปั้นแรงงานช่างเทคนิคคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 23 .. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี( มทส.) .เมือง จ.นคราชสีมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราสีมา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยฯ และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดย นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ตามโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขียานพยานจำนวนมาก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า นครราชสีมาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยศักยภาพ รอบด้าน โดยเฉพาะการเป็นเมืองหน้าด่านเชื่อมการค้าและการลงทุนของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากอันดับสองของประเทศ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีหรือ TVET Hub Suranaree ที่นครราชสีมา จึงเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่าเนื่องด้วยโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาแรงงานวิชาชีพให้มีทักษะฝีมือและพื้นฐานด้านสะเต็มที่สอดรับอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ทั้งนี้แม้ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลก แต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับช่างเทคนิคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาโดยตลอด และปัจจุบันก็กำลังเผชิญความท้าทายจากการรุกคืบเข้ามาของเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

จึงนำมาซึ่งการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายใต้รูปแบบรัฐร่วมเอกชนเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือเป็นศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแห่งแรกของภาคอีสาน และเป็นแห่งที่ 4 ของประเทศจากที่บริษัทมีเป้าหมายจะเปิดทั้งสิ้น 6 แห่ง

จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งศูนย์ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ป้อนสู่ตลาดโลก รวมถึงเป็นฐานการผลิตและส่งออกให้กับผู้ผลิตระดับโลก ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช่างเทคนิคป้อนพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด จึงคาดหวังว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายรัฐบาลนางหทัยรัตน์ กล่าว

ด้าน รศ...ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่าศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีจะบริหารงานภายใต้คณะกรรมการทั้งจากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญคือ พัฒนาครูอาชีวะและบุคลากรสายอาชีพให้มีทักษะความรู้ที่ทันสมัย นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาชีวะ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาคอีสานที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มทักษะให้ครูอาชีวะสามารถนำไปปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างเทคนิคได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับ ตั้งแต่เอสเอ็มอีจนถึงบริษัทข้ามชาติ

ศูนย์ฯ แห่งนี้ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน เพื่อเติมองค์ ความรู้ด้านสะเต็มสำหรับอาชีวศึกษา 2. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านแมนูแฟคเจอริ่ง เน้นการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่ อาทิ ตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การใช้เครื่องตัดกัดกลึงชิ้นงาน และ 3. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านโรโบติก เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะนำองค์ความรู้มาใช้ร่วมกับระบบออโตเมชั่นเพื่อผลิตชิ้นงานจริง ทำให้เชื่อมั่นว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยพัฒนาและเติมเต็มทักษะที่จำเป็นให้กับครูอาชีวะและช่างเทคนิคได้อย่างครบถ้วนรศ...ดร.กนต์ธร กล่าว


 


Comments are closed.

Check Also

โคราชขายดี! ศุภาลัย ทุ่ม 720 ล้าน ผุดโครงการ 3 “เบลล่า” จอหอ บ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม 42 ไร่

“ศุภาลัย” เดินหน้าคว้าทำเลทองเจาะอสังหาฯโคราชต่อเนื่อง … …