วันนี้ 18 มีนาคม ขอให้ชาวโคราชทุกคน โชคดีมีชัย วันสถาปนาเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 556 ปี

ประวัติ “เมืองนครราชสีมา” ครบรอบ 556 ปี ในปีพ .ศ. 2567 “จังหวัดนครราชสีมา” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เมืองโคราช” เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจนพัฒนามาสู่การสร้างบ้านแปงเมือง
จากหลักฐานโบราณคดีบ่งชี้ว่า บริเวณนี้เป็นถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยการคันพบชุมชนระดับหมู่บ้านกระจายอยู่บริเวณตันแม่น้ำมูลถึงแม่น้ำชีและบริเวณที่ราบสูงระหว่างลำตะคอง กับลำเชียงไกร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงชุมชนโบราณที่มีชื่อเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ว่า “แอ่งโคราช” ตั้งอยู่บนเนินดินมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 3 ชั้น รวมถึงมีการสร้างสระเก็บน้ำคันกั้นน้ำ และถนนหรือทางสัญจรเชื่อมระหว่างชุมชน
เมือง “นครราชสีมา” ปรากฏหลักฐานใน กฎหมายตราสามดวง ตรงกับรัชสมัย “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” โดยกล่าวถึง “เมืองนครราชสีมา” เป็น 1 ใน 8 เมืองพญานาคที่ถือน้ำพระพัท ได้แก่ เมืองพิศนุโลก เมืองสัชนาไล เมืองศุโขไท เมืองกำแพงเพช เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครราชสีมา เมืองตนาวศรี และเมืองทวาย ส่วนในนาทหารหัวเมืองในกฎหมายตราสามดวงกล่าวว่า
“ออกญากำแหงสงครามรามภักดีพิริยภาหะเมืองนครราชสีมา เมืองโท นา 10000 ขึ้นประแดงจุลาเทพซ้าย” บ่งบอกได้ว่า “จังหวัดนครราชสีมา” ได้รับการยกฐานะเมืองขึ้นเมื่อ ศุภมัสดุศักราช 720 วันเสาเดือนห้าขึ้นหกค่ำ ชวดนักสัตวศก จุลศักราช 830 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2011 ในปัจจุบันปี พ.ศ.2567 รวมอายุ 556 ปี
จากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ทำให้ “เมืองนครราชสีมา” เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา วิถีชีวิต ศิลปะการแสดง และอาหารพื้นเมือง ล้วนเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นเมืองโคราชทั้งสิ้น


Comments are closed.

Check Also

ไม่ได้หายไปไหน 3rd World Burger ย้ายร้านมาถนนสืบศิริ เปิดรูปแบบ Take away

ไม่ได้หายไปไหน 3rd World Burger เบอร์เกอร์โคราชต้องร้าน … …