นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่าง 28-29 ก.ค. 2560 อาทิ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ระนอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้สั่งการกำชับไปยังทุกพื้นที่ให้เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ปชช.เป็นสำคัญ สำหรับพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลากที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอาจเกิดอันตรายได้ จึงได้ให้ทุกพื้นที่สุ่มเสี่ยงติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันด้านความั่นคงของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม รวมถึงการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ และเตรียมการซ่อมแซมฟื้นฟูบูรณะระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ให้อำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการระบายน้ำ และหน่วยงานที่ดูแลให้การช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และจัดให้มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่จุดระบายน้ำต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง ปลอดภัย
  2. ให้การสนับสนุนตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สำหรับพื้นที่สำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วม อาทิ โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น โดยให้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับติดตั้งสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีหากได้รับการเรียกร้องโดยทันที
  3. ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากการเสนอข่าวของสื่อมวลชน และข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ความรุนแรงสถานการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม
  4. เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
  5. ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำความรู้ด้านความปลอดภัยกับประชาชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วม หรือน้ำท่วมขังผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอความช่วยเหลือ ได้ที่ 1129 PEA CALL CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

 


แหล่งข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์ 


Comments are closed.

Check Also

เปิดวาร์ป!! พาออเจ้าย้อนรอยประวัติศาสตร์โคราชบ้านเอ็ง @พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

หลังจากกระเเสละคร “บุพเพสันนิวาส” ได้รับกระ … …