ครม. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร – บ้านหนองบัวศาลา เป็นกรณีที่ความจำเป็นโดยเร่งด่วน

“นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อนุมัติร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร – บ้านหนองบัวศาลา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

เนื่องจากกรมทางหลวง (ทล.) มีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงดังกล่าวในท้องที่ อ.ปักธงชัย อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดิน 285 แปลง กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแล้ว 58 แปลง ราษฎรได้มาทำสัญญา 54 แปลง ยังไม่ได้ทำสัญญา 4 แปลง ขณะนี้เกิดปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากที่ดิน 4 แปลงดังกล่าว อยู่บริเวณทางแยกต่างระดับ (interchange) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ได้ต่อเนื่องและไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าทดแทน สำหรับการกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ที่ดิน 227 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 53 ราย และต้นไม้ยืนต้น 70 ราย นั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าทดแทนภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 และแจ้งให้ราษฎรมาทำสัญญา คาดว่าจะเกิดปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ อันเป็นเหตุทำให้ติดจัดในการก่อสร้างและทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ ทล. ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้างโครงการฯ ระยะเวลาดำเนินการ 960 วัน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิถุนายน 2562 วงเงินก่อสร้าง 987,934,080 บาท ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากราษฎรผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ยินยอมรับราคาค่าทดแทน และไม่มาทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายกับ ทล. เป็นเหตุให้ ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทฯ เข้าก่อสร้างตามสัญญา ดังนั้น เพื่อให้ ทล. มีอำนาจในการวางเงินค่าทดแทนและเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ครม. จึงได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร – บ้านหนองบัวศาลา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนต่อไป

 


แหล่งข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ


Comments are closed.

Check Also

เปิดวาร์ป!! พาออเจ้าย้อนรอยประวัติศาสตร์โคราชบ้านเอ็ง @พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

หลังจากกระเเสละคร “บุพเพสันนิวาส” ได้รับกระ … …