คุณคิดว่าคำกล่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่ครับ

“หากสังคมใดมีผู้นำที่เข้มแข็ง เป็นงาน เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังคมนั้นๆ จะเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน”
vichiearn_15064881_10153968696677050_55939855_o-1-20161118-113818
นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นความจริงมากกว่า 80% คำกล่าวนี้สามารถพิสูจน์ได้อย่างแจ่มชัดจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนปัจจุบัน ที่ตลอดหนึ่งขวบปีที่ผ่านมา ผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดดเด่น และเห็นผลได้จริงในทุกๆ นโยบายที่ผู้ว่าฯได้ลงมือปฏิบัติงาน

นี่คือบทสัมภาษณ์พิเศษถึงมุมมอง วิสัยทัศน์วิธีการบริหารงาน สรุปผลงานประจำปี 2559 และทิศทางในอนาคต สู่ความเป็น Korat Smart City … ลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าผมไม่ได้อวยผู้ว่าฯท่านนี้แบบตะพึดตะพือ

vichiearn_15133830_10153968709087050_390225737_o-20161118-113812

KS : โคราช : ศักยภาพแห่งทรัพยากร

“ในสายตาของผม โคราชเป็นเมืองใหญ่ มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ครบทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิอากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง ภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในจุดประตูอีสาน อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯมากนัก แล้วก็เชื่อมต่อกับจังหวัดทางภาคอีสานและภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือทางลาว เรื่องของคนซึ่งมีความหลากหลายและมีจำนวนมากก็เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นในจังหวัดนครราชสีมา”

vichiearn_15135571_10153968709022050_178583733_n-20161118-113800
KS : วิสัยทัศน์การบริหารงาน

“เรามีแผนระยะยาวในการพัฒนาจังหวัด และเราพยายามดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่เราวางเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละเรื่องก็จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการแก้ไข ทั้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องการแก้ปัญหาสังคม และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งบางเรื่องมีความจำเป็นต้องใช้เวลาตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างละเอียดอ่อน การขับเคลื่อนอาจจะยังไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนเท่าใดนัก แต่อยากเรียนว่าไม่เคยละเลย และใช้เวลาทั้งหมดมาทำงานแก้ปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่ลงกำกับด้วยตนเอง เจาะเข้าไปเลย”

“การดำเนินงานของผมสามารถแยกคร่าวๆ เป็นสองระยะคือ ระยะสั้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ที่ชัดเจนก็เรื่องของภัยแล้งซึ่งกระทบทั้งคนและพืชผลทางการเกษตร เรื่องของปัญหาที่ดินทำกิน แล้วก็เรื่องทุจริตและการร้องเรียนการกระทำผิดในลักษณะต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและคณะกรรมการในการดำเนินการมาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่มัวแต่ใช้เวลาไปกับปัญหาพวกนี้เพียงอย่างเดียว เพราะเมืองต้องการการพัฒนา เพื่อให้โคราชมีทิศทางที่ชัดเจนไปสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ เมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต พี่น้องชาวนครราชสีมาจะต้องมีรายได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตต้องดี มีความสุขมากขึ้น อยู่ในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศที่ดีมีความเป็นเมืองสีเขียว ลดการใช้พลังงาน ขยะจะต้องได้การรับการบริหารจัดการ เรื่องของความมั่นคง แล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน”

vichiearn_15086192_10153968709017050_1940856173_n-20161118-113753KS : ก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้

“โดยส่วนใหญ่ การดำเนินงานโดยปกติของเราก็เป็นไปในลักษณะที่เน้นแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง น้ำท่วม เรื่องศัตรูพืชต่างๆ เรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และเรื่องการจราจร ฯลฯ แต่เรื่องที่ทางจังหวัดได้รับผลพวงมากที่สุดคือเมกะโปรเจกต์ของทางรัฐบาล ทั้งเรื่องรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง การทำมอเตอร์เวย์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้ความเจริญเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้นักลงทุนภาคเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้น กล้ามาลงทุนมากขึ้น”

vichiearn_15086811_10153968709317050_808783413_n-20161118-113743KS : ประชาชนชาวโคราชสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

“โดยสไตล์การทำงานของผมคือการรับฟังข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชน การบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมาต้องถือว่าเราเองพยายามเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพี่น้องภาคเอกชนอันเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ทำงาน หลายท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ โดยตรง เพราะฉะนั้น ข้อคิดเห็นจากพี่น้องเอกชนคือสิ่งที่ผมเล็งเห็นว่าสำคัญมากในการพัฒนาจังหวัด การจะทำให้โคราชเป็นสมาร์ทซิตี้ที่น่าอยู่นั้นจำเป็นต้องรวมกันทุกภาคส่วน ให้ทุกคนเห็นพ้องว่าเราจะเดินไปในทิศทางเดียวกัน เราต้องมาตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเห็นอะไรในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเราคิดร่วมกันแล้ว ทางราชการพร้อมที่จะสนับสนุน งบประมาณที่ทางจังหวัดมีเป็นงบประมาณของทุกคน ทุกคนสามารถมาร่วมกันดูแลร่วมกันบริหารได้ อยากให้ทุกฝ่ายจับมือร่วมกันเดิน อยากให้เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีความสุขที่สุดในประเทศไทย”


สัมภาษณ์ : พลเชษฐ์ พันธ์ทักษ์
ถ่ายภาพ : ธนนันต์ อัจฉริยวรกุล
คัดลอกเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ KORAT SMART CITY “สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

 


Comments are closed.

Check Also

THE GROWTH MUST GO ON | เจาะประเด็นพิเศษ เมกะโปรเจ็กต์ ‘โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ – สายไฟลงดิน’ กับ นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

พาดหัวแบบนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนคงต้องห่อปากกู่ร้องส่งเสีย … …