เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มีความเห็นชอบสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครนครราชสีมา งบประมาณ 2,250 ล้านบาท

n20141116123320_28568

สืบเนื่องจากปี 2551 ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ รวมไปถึงท้องถิ่นใกล้เคียง โดยเป็นระบบกำจัดขยะแบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion), เครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ (Refuse Derived Fuel) และระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซึ่งเมื่อปี 2557 มีปริมาณขยะป้อนเข้าสู่ระบบ 400 ตัน/วัน โรงงานกำจัดขยะตั้งอยู่ในพื้นที่ทหารขนาด 73 ไร่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา

mSQWlZdCq5b6ZLk16xJ53RuqPkmKUq6C
ภาพ : ไทยรัฐ

แต่เนื่องจากขยะที่นำมาเข้าสู่ระบบไม่มีการคัดแยก จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะลดลง รวมไปถึงปัจจุบันเมืองมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางเทศบาลฯจึงได้มีการศึกษาโครงการระบบกำจัดขยะในเฟสที่ 2 โดยนำระบบต่างๆ ในเฟสแรกมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้นด้วย

ผลการศึกษาระบบกำจัดขยะในเฟสที่ 2 ที่ได้นำเสนอและรัฐบาลบาลมีความเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นระบบกำจัดขยะแบบเตาเผาที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ (Incinerator and waste to energy) มูลค่าโครงการกว่า 2,250 ล้านบาท

mSQWlZdCq5b6ZLk16xJ53RuqPkmKUq4B
ภาพ : ไทยรัฐ

รูปแบบโครงการเป็นแบบการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างบางส่วนหรือทั้งหมดตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยให้สิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยทั้งระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบการมีส่วนร่วมควรเป็นรูปแบบสัญญาสัมปทาน (Concession Contract) มีระยะเวลาสัญญาอย่างน้อย 20 ปี

และสุดท้าย จากผลการสำรวจความเห็นของภาคเอกชน พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจต่อการมีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารดำเนินการโครงการ เชื่อมั่นว่าจะเกิดการแข่งขันในการเข้ามาลงทุน โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการร่าง TOR ร่วมกับเอกชน เพื่อเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด


Comments are closed.

Check Also

โคราชเปิด “ศูนย์ราชการสะดวก” แห่งแรกอีสาน “เซ็นทรัลโคราช” ศูนย์กลางใช้ชีวิต! ผู้ว่าฯสั่งงดใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

“เซ็นทรัลโคราช” ใจถึงให้พื้นที่ฟรีรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง … …