“รพ.มหาราชนครราชสีมา” มอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 47 คน เพื่อออกรักษาประชาชนตามภูมิลำเนาพื้นที่ 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ฮือฮาลูกสาวว่าที่ส.ส.คนเดียวของพรรคชาติพัฒนา “บิ๊กโต” วัชรพล โตมรศักดิ์ เป็น 1 ในบัณฑิตแพทย์ที่จบด้วย

เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธาน “พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา สถาบันร่วมผลิตแพทย์สมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 47 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล ผู้แทนหน่วยงาน และบัณฑิต 47 คนดังนี้ น.ส.ศุภิสรา กิตติวิชญกุล, นายพลฉัตร สุขแสงดาว, นายพีระโรจน์ โพธิ์แก้วกุล, น.ส.กนกพร มงคลจิตร, น.ส.กานติมา คชินทร์, นายเกียรติยศ ตันติเศรณี, น.ส.จิตพิสุทธิ์ พูลจำปา, น.ส.จิตรภัทร คงทรัพย์, น.ส.เจนณิสตา ตั้งวรพัฒน์พงษ์, น.ส.ชนัญชิดา วิชยศาสตร์, น.ส.ชวลี แช่มครบุรี, น.ส.ชิโรชา เฮงพระธานี, น.ส.ณัชชา ออมทรัพย์, น.ส.ณัฐณิชา ประภาพันธศักดิ์, นายณัฐภัทร ธวัชชัย, นายตรีวัฒน์ รุจิยาปนนท์,

นายธนวัฒน์ ศุภพงศ์พิเชฐ, น.ส.ธมลวรรณ เปลี่ยนมะณี, น.ส.ธันยนันท์ จีระพงศ์ประภา, น.ส.นันท์นพิน ไพฑูรย์, น.ส.ปณาลี จรูญวัฒนเลาหะ, น.ส.ปณิดา จรูญวัฒนเลาหะ, น.ส.พิมพ์ชนก ศิริศาสตร์, น.ส.เพ็ญพิชชา มณีราชกิจ, น.ส.แพรวา โตมรศักดิ์, น.ส.ภัสสร์ศศิร์ ผลเจริญ, นายภานุสรณ์ เจียรสุมัย, น.ส.ภารวิณี ศิริทิพย์, น.ส.รพีพรรณ ภิญโญทรัพย์, น.ส.วรกมล ทานกระโทก, นายวรท ศรีเรือนทอง, น.ส.วรัมพร ศิลปะ, นายวรายุทธ เหลืองมณีโรจน์, น.ส.วริษฐา ขุใหม่ฯลฯ  พร้อมด้วยผู้มีเกียรติและผู้ปกครองจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์

ซึ่งบรรยากาศพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ ได้มี นายวัชพล โตมรศักดิ์ หรือบิ๊กโต ว่าที่ส.ส.เขต2 จ.นครราชสีมา คนเดียวของพรรคชาติพัฒนา พร้อมภรรยา มาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรสาว น.ส.แพรวา โตมรศักดิ์ ที่จบโครงการบัณฑิตแพทย์ฯหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่17 ด้วย

นายแพทย์สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานั้น เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา”

“โดยทางโรงพยาบาลมหาราชฯ ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ จำนวน 16 รุ่น รวมทั้งสิ้น 562 คน ซึ่งได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม ได้แก่ 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ทั้งนี้ บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17 ที่เข้ารับสัมฤทธิบัตรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 47 คน”


Comments are closed.

Check Also

50 ปีตำนาน “ข้าวเหนียวมะม่วงบัวใหญ่” ความอร่อย 5 ทศวรรษขายวันละกว่า 3 พัน

พาไฟชิมตำนานความอร่อยคู่เมืองบัวใหญ่มากว่า 50 ปี “ข้าวเ … …