ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) เผยว่ากว่าหนึ่งศตวรรษ ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจหลักคือการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

โดยเฉพาะในปี 2560 มีบัณฑิตของคณะฯ สอบคัดเลือกเข้าโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดังนั้นคณะฯ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู”

“โดยกำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศ ใน 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเลิศ และโรงเรียนสาธิตเป็นเลิศ ด้านการผลิตบัณฑิตนั้น มุ่งสร้าง”ครูของพระราชา” ให้มีความโดดเด่นใน 5 ด้านคือเก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน(สอนได้ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน “EDU No.1 ครุศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ”คณบดี คณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา ระบุ

ผศ.ดร.รัฐกรณ์  เผยอีกว่า เพื่อตอบโจทย์ EDU No.1 ครุศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ทางคณะฯ จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล(อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบโล่เกียรติยศให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ครูต้นแบบ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น มอบรางวัลเกียรติยศแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงห้กับคณะฯ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา และหน่วยงานในสังกัด

ภายหลังพิธีเปิดในช่วงเช้าจะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง จากมหาวิทยาลัยเชีย

ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอผลการวิจัยแบบบรรยายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต้นแบบ และการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสำคัญๆ อีก หลายห้องย่อย เช่น “ทักษะ 7C ของครูยุค 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC)” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ทักษะการคิดที่จำเป็นสำหรับเด็กยุค 4.0” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาวารคาม “การใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ จากบริษัทไมโครซอร์ฟ ประเทศไทยจำกัด และ “เพาะพันธ์เด็กยุค 4.0 ด้วยจิตตปัญญาศึกษา” โดย ดร.อริพร คุโรดะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.สิริรัตน์ นาคิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ เผยต่อไปว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญาตรี ไปจนถึงปริญญาเอกได้ร่วมแสดงศักยภาพ และได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ ศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


แหล่งข้อมูล : คมชัดลึก


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …