“รมช.มหาดไทย”มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ พัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ เป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ชุมชน บนพื้นที่โครงการ 430 ไร่ ที่ดิน 33 แปลง เจ้าของที่ดิน 37 ราย  หวังให้พัฒนาพื้นที่เมืองอย่างยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ จ.ขอนแก่นและชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง มีนโยบายดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ดิน โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกัน แล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผังที่วางไว้  พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริเวณสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ชุมชน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้ร่วมมือกันดำเนินการ บนพื้นที่โครงการประมาณ 430 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 33 แปลง เจ้าของที่ดิน 37 ราย

ซึ่งอำเภอบัวใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ อันเป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่สำคัญทั้งระบบทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ทั้งยังถูกกำหนดเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 59,038,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ขนาดเขตทาง 30 เมตร ยาว 1,061 เมตร และเขตทาง 40 เมตร ยาว 2,112 เมตร ตามลำดับ รวมระยะทาง 3,173 เมตร ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา

โครงการฯนี้ จึงถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินโครงการในวันนี้


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …