ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยเรื่อง “การกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 พ.ศ.2561” โดยระบุว่า

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 จะมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน

และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 พ.ศ.2561”

ข้อ 2 กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ในถนนดังต่อไปนี้

2.1 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่ กม.ที่ 332 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึง กม.ที่ 347 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

2.2 ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่ กม.ที่ 0 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึง กม.ที่ 7 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

2.3 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่ กม.ที่ 15+600
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถึง กม.ที่ 119+362 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

2.4 ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่ กม.ที่ 165+400 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 195+600 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

2.5 ถนนอรัญประเทศ-นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่ กม.ที่ 71 ถึง กม.ที่ 80 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

ข้อ 3 ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้นๆ อนุญาตเป็นกรณีไป

ข้อ 4 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …