มทส. เป็นอันดับ 1 ม.ไทย ด้าน physical sciences
จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education World University Rankings THE

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2018 (The 2018 Times Higher Education World University Rankings) ในระดับสาขา อย่างเป็นทางการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (physical sciences)  ติดกลุ่มอันดับ 401-500 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แสดงถึงศักยภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย้ำภาพความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2018 กลุ่มสาขาวิชา physical sciences หรือ World University Rankings 2018 by subject: physical sciences โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดอันดับดังกล่าวเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน ล่าสุดได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100 อันดับ เป็น 500 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และมีมหาวิทยาลัยจาก 50 ประเทศทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ได้แก่ Princeton University รองลงมา ได้แก่ Harvard University และ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ มีเพียง 2 แห่ง ได้แก่

1.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 401-500
2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 401-500


https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/desc/cols/stats

ทั้งนี้การจัดกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (physical sciences) ประกอบด้วย สาขาวิชาด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมีคณิตศาสตร์และสถิติ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์โลกและวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) โดยเป็นเกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับของ  World University Rankings 2018 แต่ร้อยละของน้ำหนักในการคำนวณแตกต่างกัน ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ ให้น้ำหนักในการคำนวณ ดังนี้

–          การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) มีน้ำหนัก 35%
–          การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) มีน้ำหนัก 27.5%
–          การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) มีน้ำหนัก 27.5%
–          ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) มีน้ำหนัก 7.5%
–          รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) มีน้ำหนัก 2.5%

โดย มทส.มีคะแนนรวม 33.6 นับเป็นคะแนนรวมสูงสุดในประเทศไทย โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การอ้างอิง ความเป็นนานาชาติ  และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล  ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีพัฒนาการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 27 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย ที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก   ที่พร้อมสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างคน สร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

แหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …