มทส. ห่วงใยติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แบบพกพา ติดในอาคารรองรับเหตุฉุกเฉิน เสริมความปลอดภัยชีวิตพนักงานและนักศึกษา พร้อมอบรมฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED ไปแล้ว 3 รุ่น 120 คน

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators: AED) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ตามนโยบายการเสริมสร้างความสุขสุขอนามัยที่ดี รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

พร้อมนี้อธิการบดี มทส. และคณะผู้บริหารรับชมการสาธิตการใช้เครื่องเพื่องรองรับการเกิดเหตฉุกเฉินดังกล่าว ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มทส. กล่าวว่า “การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ดังกล่าว  สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยได้บรรจุโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี (Happy and Healthy Workplace) ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา กอปรกับนโยบายของอธิการบดี มทส. ที่มีความห่วงใยในชีวิตพนักงานและนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ว่านอกจากการเสริมสร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีแล้ว มหาวิทยาลัยต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย”

“ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวอย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยได้จัดอบรมฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับพนักงานไปแล้ว 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คน”

“สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องดังกล่าวในเบื้องต้น จำนวน 3 เครื่อง  โดยติดตั้งภายในอาคารที่มีผู้บริหาร มีการประชุมเป็นประจำ มีจำนวนพนักงานและนักศึกษามาใช้บริการในอาคารเป็นจำนวนมาก คือ อาคารบริหาร ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 และอาคารเรียนรวม 2 ทั้งนี้จะได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมตามอาคารต่างๆต่อไป”


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …