เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแหล่งฝึกในเขต นครชัยบุรินทร์ ที่คลอบคลุมทั้ง 4 จังหวัดได่แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ และ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ในการร่วมมีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตทันตแพทย์ มทส.  ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับบริการด้านสุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีนักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 3 รุ่น รวม 111 คน ในปีการศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาทันตแพทย์อยู่ในอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย แสดงถึงมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะรับการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ภาคคลินิก ในการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแหล่งฝึกในชั้นปีที่ 5 และ 6 ตามลำดับ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับโรงพยาบาลแหล่งฝึก กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ทั้ง 5 แห่ง ในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของทันตแพทย์และร่วมกันผลิตทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา อีกทั้งยังเป็นการยืนยันว่าหน่วยงานของรัฐจะได้บูรณาการร่วมมือกันพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. กล่าวถึงขอบข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มทส. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและของรัฐ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานหลังจบการศึกษาและสามารถคงอยู่ในพื้นที่ตามภูมิลำเนา ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกในโรงพยาบาลแหล่งฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานของทันตแพทยสภาและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ โรงพยาบาลแหล่งฝึกทั้ง 5 แห่ง อนุญาตให้นักศึกษาทันตแพทย์ มทส. เข้าฝึกปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ภายใต้การควบคุมกำกับของ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหาอาจารย์นิเทศมาควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สัดส่วนตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา รวมถึงสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ยูนิตทันตกรรม อุปกรณ์ ค่าปรับปรุงสถานที่ และค่าซ่อมบำรุง สนับสนุนค่าตอบแทนการสอนและค่าวัสดุทางทันตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาการร่วมกัน ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มนำนักศึกษาทันตแพทย์ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป”
แหล่งข้อมูล : FB – Suranaree University of Technology


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …