13118843_1018989954836436_8602134438817124959_n

โรงเรียนบุญวัฒนาเป็นที่รู้จักกันในนามโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบุญวัฒนาได้ครบ 43 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ที่ 44 จากปีแล้วปีเล่า จากเด็กเพียงไม่กี่ร้อย จนในปัจจุบันโรงเรียนนี้สามารถผลิตบุคคลากรให้จบไปเป็นคนคุณภาพได้นับหมื่นๆ คน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า โรงเรียนบุญวัฒนามีที่มาที่ไปอย่างไร และทำไมชื่อ บุญวัฒนา  ถึงมีความหมายและมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

 

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2515 จังหวัดนครราชสีมา ได้มีโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่แล้วถึง 2 โรงเรียน ซึ่งก็คือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรนารีวิทยา เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี การขาดแคลนสถานศึกษาจึงเกิดขึ้น

 

และในปีนั้นเองเรียกได้ว่าเป็นปีมหามงคลฤกษ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ดำรงพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ นายบุญธรรม นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ซึ่งเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว โคราช ได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นจำนวนเงินถึง 6,000,000 บาท จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโรงเรียนบุญวัฒนาขึ้น

 

เงินจำนวน 6,000,000 บาท ที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อใช้ตามพระราชกุศล ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นสถานศึกษา ซึ่งในขณะนั้นได้มี นายจรัญ ปัทมดิลก ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน  และสามารถจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมได้พื้นที่ใน ต.หัวทะเล อ.เมือง โดยการบริจาคของ ร้อยโทรส มาศิริ จำนวน 50 ไร่ และ สิบเอกสมศักดื์ เจริญพจน์ จำนวน 30 ไร่ ส่วนอีก 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา นายบุญธรรม นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ได้ให้เงินจำนวน 13,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มมา จึงทำให้ได้ที่ดินผืนใหญ่เนื้อที่รวม ทั้งสิ้น 82 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

 

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2516 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนถาวร ซึ่งจะสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 พิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง 4,816,264.49 บาท นอกจากอาคารเรียนดังกล่าวแล้วภายในโรงเรียนยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารหอประชุม บ้านพักครู บ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบถังพักน้ำ โต๊ะเก้าอี้ครู 40 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 600 ชุด ห้องส้วม 2 หลัง ค่าชดเชยที่ดินและค่าจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียน รวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในครั้งนี้ทุกรายการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

 

หลังจากมีการก่อสร้างขึ้นแล้วโรงเรียนบุญวัฒนาได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมือวันที่ 17 พ.ค. 2516 ได้จัดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ มีนักเรียน 233 คน ครู 15 คน ห้องเรียน 6 ห้องเรียน เป็นชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.ศ.4 จำนวน 4 ห้อง และมีนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น และเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า ‘บุญวัฒนา’

13265879_1034963063239125_8893507832525068876_n

และแล้วความปลาบปลื้มอย่างล้นเกล้าฯ ก็ได้มาสู่ชาวบุญวัฒนาทุกคน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ถึงโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2517 เพื่อทำพิธีเจิมแผ่นป้ายดวงฤกษ์ และเสด็จไปยังห้องเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนบุญวัฒนา นำมาซึ่งความปิติยินดีและความเป็นศิริมงคลแก่ชาวบุญวัฒนาทุกคน

13256351_1034963066572458_8775097820074404372_n

หลังจากการทำพิธีและการเข้าเฝ้าได้เสร็จลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ว่า “จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้าจะมีเท่าไหร่”

ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนากราบบังคมทูลว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า “การเป็นครูในปัจจุบันนี้มีความลำบากในการอบรมดูแลนักเรียน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมในการอบรมดูแลนักเรียน ไม่ควรที่จะยินยอมตามที่นักเรียนเรียกร้องทุกครั้ง โดยมิได้คำนึงถึงเหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง นอกจากนั้นขอให้พยายามและอดทนทำงานเพื่อเยาวชนของเรา การอุทิศตนทำงานในอาชีพครูนี้ได้กุศล ขออย่าได้ท้อถอย เพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราขณะนี้เป็นอย่างไรก็รู้อยู่แล้ว ขอฝากไว้ให้ช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรา”

การเสด็จมาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท  พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้

 

จากวันนั้นถึงวันนี้แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานสักเท่าไร แต่ความรู้สึกและบรรยากาศในวันยังคงตราตรึงอยู่ในชาวบุญวัฒนา และชาวโคราชทุกคน ด้วยความที่โรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ลูกฟ้า แดงทุกคนจึงรักและเทิดทูน ความรักและห่วงแหนสถานบันได้ถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จึงไม่เคยมีวันใดที่เราจะลืมได้ว่าเราคือลูก ฟ้า แดง …

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาพประกอบ : FB – โคราชในอดีต

http://www.dek-d.com/education/36145/

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …