ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองอนาคตของลูกไปไกลกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่แสนจำเจ สู่การเปิดโลกทัศน์ให้เขาได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดีของโลกบนรากฐานของความเป็นไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วล่ะก็… “เมธาพัฒน์” คือโรงเรียนเอกชนทางเลือกใหม่ในโคราช ซึ่งจะพาเราเดินหน้าปฏิวัติวงการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย และฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่เราเคยรู้จักไปตลอดกาล

โดยการนำจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติมาหลอมรวมเข้ากับหลักสูตรของไทย พัฒนากลายเป็นนวัตกรรมหลักสูตรที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง พร้อมปลูกฝังความคิด ความต้องการ และความอยากจะเป็นให้เด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  เพื่อให้เขาได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากเป็นอะไร เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็ก ท่ามกลางการเรียนรู้บนพื้นที่สีเขียว โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบครบวงจร พร้อมให้เด็กสามารถต่อยอดการศึกษาได้ในโรงเรียนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในอนาคต  

ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างอนาคตอันมั่นคงให้แก่ลูกหลานชาวโคราช ประกอบด้วย นายนำโชค วัฒนสินศักดิ์ บริษัท โชควิวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบ้านอยู่สบาย (เป็นที่ปรึกษา), นายนิธิ ตากวิริยะนันท์ บริษัท เหล็กฟ้าใจ จำกัด (เป็นที่ปรึกษา), นางอรฤดี มิตรเจริญถาวร (เป็นที่ปรึกษา) และนายกิตตินภา วัฒนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลคุณหนู (เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมด้วย นางประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์ (เป็นผู้จัดการโรงเรียน) มาร่วมผนึกกำลังกันเพื่อสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ให้ชาวโคราชได้สัมผัสในราคาที่คุ้มค่า

ซึ่งนับเป็นโชคดีที่งานนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์ อดีตนายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย และ ดร.ศิริรัตน์ ศรีสะอาด ผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอนการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้และการจัดการการเรียนรู้แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะ มาช่วยออกแบบหลักสูตรด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) และแบบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อสกัดเป็นแกนกลางของสาระวิชา ก่อนนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ทันสมัย น่าสนใจ ให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เกิดเป็นความรู้อย่างยั่งยืนมากกว่าการท่องจำหรือคัดเขียนอย่างที่ผ่านมา

โรงเรียนเมธาพัฒน์จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่าน “ประสบการณ์จริง” โดยการผูกโยงเนื้อหาแกนกลางของสาระวิชาเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น วันหนึ่งโรงเรียนอาจจัดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในป่า เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้การคำนวณหาพื้นที่ในกระเป๋าเดินทาง การใช้อุปกรณ์ยังชีพ การอ่านค่าเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา การคำนวณเวลาการเดินทางจากโรงเรียนไปถึงที่พักโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ความสำคัญของป่าไม้ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างให้เด็กๆ ได้เล่นและเรียนรู้อย่างเต็มที่ พร้อมฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจนมีความคล่องแคล่ว ก่อนต่อยอดไปยังภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของชาติไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางด้านความคิด ศาสนา และชาติพันธุ์ได้อย่างลึกซึ้งไปพร้อมๆ กัน โดยใช้เวลาเรียนพื้นฐานเพียงวันละ 8 ชั่วโมงเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ การสอนให้เขามี “ทักษะการเรียนรู้ในศตรรษที่ 21” เพราะเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ตลอดชีวิต เราจึงต้องฝึกให้เขามีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลองผิดลองถูก มีอิสระที่จะได้ทำในสิ่งที่รัก ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน โดยมีพ่อแม่และครูบาอาจารย์คอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เสมือนคันธนูที่มีลูกเป็นคนกำหนดทิศทางและเหนี่ยวสายธนูด้วยพลังทั้งหมดที่เขามี เพื่อยิงลูกธนูหรือตัวเขาเองให้พุ่งทะยานไปยังเป้าหมายของชีวิตที่วาดฝันไว้

บุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทางโรงเรียนคัดสรรมา จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อเข้ามาประจำดูแลนักเรียนจำนวน 25 คนต่อห้อง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณครูได้รู้จักและดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันแล้ว คุณครูยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองของเด็กถึงพัฒนาการและปัจจัยต่างๆ ที่ต้องช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมหรือแก้ไขปรับปรุงเมื่อกลับถึงบ้านในทุกๆ วันได้อีกด้วย เพราะการจะสร้างเด็กที่มีคุณภาพคนหนึ่งออกมาได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากที่บ้านและที่โรงเรียนไปพร้อมๆ กัน

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้จะมีทั้งหมด 3 เฟสด้วยกัน เพื่อรองรับการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ในแต่ละด้าน นำร่องเฟสที่ 1 ด้วยตึกประถม ป.1-ป.3 ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องแลบ ห้องสมุด ห้องดนตรี สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามฟุตบอล ฯลฯ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยสร้างเฟสที่ 2 และ 3 เพื่อรองรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถม ป.4-ป.6 ในลำดับถัดไป


คาดว่าหากสร้างเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% จะสามารถรองรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถม ป.1-ป.6 ได้ประมาณ 1,000 คน พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสมัครในช่วงปลายปีนี้ ประเดิมชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1 จำนวน 100 คน แบ่งออกเป็น 4 ห้อง/ห้องละ 25 คน, ชั้นประถม ป.2 จำนวน 25 คน และ ชั้นประถม ป.3 จำนวน 25 คนก่อน เป็นการอุ่นเครื่อง พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในเดือน พฤษภาคม 2561 บริเวณถนนบายพาสสาย ฉ. ติดโครงการบ้านอยู่สบาย 5 ย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 12 ไร่ ในราคาที่คุ้มค่า เพียง 27,500 บาท/เทอมเท่านั้น

เหตุผลที่ทางโรงเรียนสามารถการันตีความคุ้มค่าได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะที่นี่ไม่ให้เพียงให้การศึกษากับเด็กเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กในทุกๆ ด้าน ภายในโรงเรียนจึงมีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ระบบคีย์การ์ด และประตูเข้าออกทางเดียว เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลได้อย่างทั่วถึง พร้อมให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา ในขณะที่คุณครูเองก็สามารถตรวจการรับส่งเด็กนักเรียนให้ถึงมือผู้ปกครองที่แสดงบัตรก่อนเข้ามารับบุตรหลานอย่างถูกต้องได้ในทุกๆ ครั้ง ส่วนผู้ปกครองท่านใดที่ไม่สะดวกมารับ ทางโรงเรียนก็มีบริการรถรับส่งให้ถึงบ้าน เพราะความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียนเมธาพัฒน์ให้ความใส่ใจอย่างมาก

เช่นเดียวกับสุขอนามัยและโภชนาการซึ่งทางโรงเรียนได้ลงมาดูแลโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และให้พลังงานที่เหมาะสมต่อร่างกายในแต่ละวัย ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกทานในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนจึงจัดเตรียมเมนูอาหารให้วันละ 3 ชุด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเลือกเมนูอาหารกลางวันที่อยากทานได้ทันที หลังจากสแกนคีย์บัตรเข้ามาเรียนในตอนเช้า จากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังครัวกลางได้ตระเตรียมอาหารกลางวันไว้ พร้อมเสิร์ฟในแบบปรุงสุกสดใหม่ ได้คุณภาพมาตรฐาน สะอาด และอร่อยในทุกๆ วัน

แม้แต่ในส่วนของชุดนักเรียนทางโรงเรียนก็ได้ใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเลือกเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพผิวเด็กนักเรียนและสอดคล้องการใช้งาน เพื่อให้เด็กๆ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และเลือกประยุกต์ใส่ได้หลากหลายตามความต้องการ นอกจากนี้ ในอนาคตทางโรงเรียนยังเตรียมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เช่น นักบิน สถาปนิก วิศวกร  แพทย์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้ อยากเป็น และเริ่มรู้ตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไรอีกด้วย

โรงเรียน “เมธาพัฒน์” จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุตรหลานให้เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา พลังกาย และพลังใจที่เข้มแข็ง และพร้อมเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีของโลกใบนี้สืบไป…

 

สนใจและอยากจะทราบรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ :
Tel : 061-1983535, 086-2553955
Line : @metapaht
Website : www.metapaht.com
Facebook : facebook.com/metapaht

 


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …