“โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา” ครบรอบ 24 ปี พร้อมเปิดศูนย์อุบัติเหตุ (TRAUMA CENTER) เพื่อรองรับผู้ป่วย อุบัติเหตุในเขต 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ด้วยอุปกรณ์สุดมาตรฐานทีมแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอุบัติเหตุ และรถฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง มีห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงวินิจฉัยรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2562 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้จัดงานฉลองครบรอบ 24 ปี และเปิดศูนย์ TRAUMA CENTER โดยมี าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้การต้อนรับพร้อมคณะแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ TRAUMA CENTER

พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กล่าวว่า “ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นประตูสู่อีสาน ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น จากสถิติพบว่ามีผู้ประสบเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ผ่าตัดสมอง โดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 ราย เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงได้อนุมัติงบประมาณจํานวน 100 ล้านบาท ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุให้มีความเป็นเลิศเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ ดังกล่าว และเปิดเป็นศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา”

“ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้รับการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกโดยมาตรฐาน CAMTS ของประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ในการรับผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุมีแพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจํารถฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ในรถฉุกเฉินได้ติดตั้งระบบการติดตามระยะไกล (Telegraphic and Tracking System) ซึ่งจะส่งข้อมูลของผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลแบบเป็นปัจจุบันเพื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง และเตรียมการ รักษาทันทีเมื่อผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล”

“โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยปรับปรุงพื้นที่บริการของศูนย์ อุบัติเหตุใหม่ทั้งหมด เช่น ปรับปรุงพื้นที่รับผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อคัดกรองให้สะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงพื้นที่เตียงประจําห้อง ฉุกเฉินให้แยกบริเวณชัดเจน สร้างห้องช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma Shock Room) ซึ่งเป็นห้องช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่สามารถทําการผ่าตัดได้ในตัวโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัด เพิ่มเติมจากห้องช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทั่วไป”

“และยังสร้างห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64 Slices CT Scan) ให้อยู่ในศูนย์อุบัติเหตุ โดยติดกับห้องฉุกเฉินเพื่อให้การ วินิจฉัยที่รวดเร็ว ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากศูนย์อุบัติเหตุไปที่ศูนย์เอกซเรย์อีกด้วย”

พลตรี นายแพทย์วสันต์ กล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ศูนย์อุบัติเหตุยังมีทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอุบัติเหตุ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์โรคกระดูกและข้อด้านอุบัติเหตุ แพทย์โรคกระดูกและข้อด้านกีฬา แพทย์โรคกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านมือแพทย์ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป แพทย์ศัลยกรรมสมอง แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์ศัลยกรรมหลอดเลือดเป็นต้น”

“เรามีความพร้อมที่จะให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เฉพาะทางเหล่านี้จะประจํายังศูนย์เฉพาะโรคต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลได้ปรับปรุงศูนย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมดให้อยู่ใกล้กับศูนย์อุบัติเหตุเพื่อการทํางานที่เชื่อมโยง กันอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ”

“นอกจากนี้ศูนย์อุบัติเหตุได้จัดให้มีระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ รวดเร็ว (Fast Track) เพื่อแยกผู้ป่วยที่อุบัติเหตุรุนแรงออกจากผู้ป่วยไม่รุนแรง และจัดให้มีการประกาศรหัสแจ้งเตือนผู้ป่วย อุบัติเหตุ (Trauma Alert Code) ซึ่งจะประกาศเรียกทีมรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุซึ่งเป็นสหสาขาวิชาชีพทั้งหมดมาร่วมดูแล โดย เตรียมพร้อมภายใน 10 นาที และถ้ามีความจําเป็นต้องผ่าตัดด่วน สามารถทําการผ่าตัดได้ทันที โดยมีระบบการสํารองเลือดซึ่ง สามารถจัดหาเลือดในกรณีที่ผู้ป่วยเสียเลือดมากได้อย่างทันท่วงที”

พลตรี นายแพทย์วสันต์ กล่าวต่อว่า “ในส่วนของการพักฟื้นผู้ป่วย ได้จัดให้มีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตไว้ประจําหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เพื่อ ติดตามดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าผู้ป่วยจะพ้นจากภาวะวิกฤตและไปพักฟื้นต่อที่หอผู้ป่วยปกติ และ ยังสร้างห้องดูแลแผลบาดเจ็บจากความร้อน (Burn Unit) ไว้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มแผลบาดเจ็บจากความร้อนรุนแรงไว้ที่หอผู้ป่วยถึง วิกฤตด้วย หลังผู้ป่วยกลับบ้าน ได้จัดทีมวิชาชีพ เช่น พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ เป็นต้น เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยหลัง ออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วัน เพื่อติดตามอาการ พร้อมให้คําแนะนําเมื่อผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน”

“สำหรับการดําเนินการดังกล่าว ใช้เวลาจนแล้วเสร็จประมาณ 2 ปี โดยขณะนี้ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉินในทุกอุบัติเหตุ และยังร่วมมือในด้านการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุให้มีความเป็นเลิศตามนโยบายศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาต่อไป” พลตรี นายแพทย์วสันต์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments are closed.

Check Also

“ฮุก31โคราช” จัด “วิ่ง-ปั่นสู้..เพื่อกู้ภัย” หางบซื้ออุปกรณ์เชฟชีวิต! ฮือฮามีประกันอุบัติเหตุนักกีฬา

นักวิ่ง-นักปั่นพลาดไม่ได้ “ฮุก31โคราช” จัดโครงการ “วิ่ง … …