“ม.ราชภัฎโคราช” เปิดผลงานวิจัยนักศึกษา ป.โท เผยพรรคการเมืองอันพึงประสงค์ประชาชน ระบุชัดต้องการพรรคการเมืองที่มีสุดยอดภาพลักษณ์ 6 ด้านหลัก โดยพรรคการเมืองที่ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม พุ่งมาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยพรรคอยู่ภายใต้กรอบ กม.บ้านเมืองและมีความสัมพันธ์อันดีกับปชช.

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62  ผศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้เปิดผลงานวิจัยที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม เรื่อง “ภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึงประสงค์ (The Required Image of Political Party in Perception of  People in Nakhon Ratchasima Province)” ของ น.ส.ฉัตรสุรางค์  กองภา นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมี รศ.เนตรชนก บัวนาค และ ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล เป็นคณะอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยการวิจัยครั้งนี้ส่วนหนึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของประชาชน โดยเลือกกลุ่มประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 400 คนเป็นกรณีศึกษา ระยะเวลาในการวิจัย ส.ค.-พ.ย.2561ผลการวิจัยปรากฏว่า

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวจังหวัดนครราชสีมามีความต้องการพรรคการเมืองที่มีภาพลักษณ์ในการ “ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม” มากเป็นอันดับที่ 1 คือ พรรคการเมืองต้องสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับประชาชน สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

รองลงมาคือ ภาพลักษณ์พรรคการเมืองที่ “ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมือง” คือ พรรคการเมืองต้องเคารพกฎกติกาของบ้านเมืองโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ และ มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีรักษาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ

อันดับที่ 3 ภาพลักษณ์พรรคการเมืองที่ “มีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน” คือ พรรคการเมืองต้องเข้าใจความต้องการ  เข้าถึงประชาชน ใส่ใจทุกสุขความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับเป็นพรรคที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของประชาชน  มีผลงานถูกใจ พึงพอใจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดูแล ใส่ใจทุกข์สุขประชาชน

อันดับที่ 4 คือ ภาพลักษณ์พรรคการเมืองที่ “มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง” คือ พรรคการเมืองที่ดีจะต้องมาจากนักการเมืองที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ กล้าหาญ เสียสละและรู้จักกาลเทศะ ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารประเทศ

ส่วนอันดับที่ 5 ภาพลักษณ์พรรคการเมืองที่ “เจริญก้าวหน้าทันโลก” คือ พรรคการเมืองต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง มีนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าพรรค

และอันดับที่ 6 คือ ภาพลักษณ์พรรคการเมืองที่ “มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” คือ พรรคการเมืองจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  ทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต และทำได้จริง ทำอย่างรวดเร็ว ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน มีความเข้มแข็ง มั่นคง พัฒนาให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธา

ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองต่างๆของประเทศไทย ในการที่จะสร้างภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งมีผลต่อคะแนนนิยมโดยตรง และพัฒนาองค์กรนำไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนต่อไป


Comments are closed.

Check Also

ขโมยถังแก๊สหุงต้มโคราชระบาด “ราดหน้ามหาชน”ถูกแจ๊กพอต 3 ถัง

ขโมยถังแก๊สหุงต้มโคราชระบาด “ราดหน้ามหาชน”ถ … …